STATUT
„GLIWICKIEGO KLUBU GOLFOWEGO”
W GLIWICACH”


Tekst jednolity uwzględniający zmiany statutu wprowadzone:
uchwałą nr 7/2006
Zebrania Założycieli Gliwickiego Klubu Golfowego
z dnia 12 lipca 2006r.
oraz
uchwałą nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Gliwickiego Klubu Golfowego
z dnia 6 października 2022r.


ROZDZIAŁ PIERWSZY
Postanowienia ogólne. Cele Klubu i ich realizacja.

§1

 1. „GLIWICKI KLUB GOLFOWY” w Gliwicach, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.
 2. Klub ma prawo używania nazwy w języku angielskim „GLIWICE GOLF AND COUNTRY CLUB”.
 3. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gliwice. Do właściwego zrealizowania swych celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klub może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§3

Celem Klubu jest :

 1. prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności upowszechnienie i propagowanie gry w golfa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. stworzenie infrastruktury społecznej i zaplecza technicznego dla sportu golfowego, łącznie z budową pawilonu klubowego,
 3. budowa, utrzymanie i konserwacja pola golfowego,
 4. tworzenie i zacieśnianie więzi towarzyskich pomiędzy członkami klubu i ich rodzinami na tle wspólnych zainteresowań golfem.

§4

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia niektórych spraw związanych z realizacją swoich celów Klub może także zatrudnić pracowników.
 2. Swoje cele Klub realizuje w szczególności poprzez:
  a) prowadzenie działalności oświatowej w zakresie popularyzacji i propagowania gry w golfa,
  b) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na cele budowy pola golfowego, jego utrzymania i konserwacji oraz budowy pawilonu klubowego,
  c) udostępnienie pola golfowego, innych obiektów i urządzeń klubowych swoim członkom i ich rodzinom oraz osobom trzecim na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,
  d) udział członków we wszelkich przedsięwzięciach i pracach Klubu oraz w spotkaniach szkoleniowo- towarzyskich,
  e) inicjowanie i organizowanie kontaktów oraz podejmowanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń i popularyzacji gry w golfa.

§5

 1. Klub prowadzi działalność w zakresie:
  a) udostępniania pola golfowego oraz infrastruktury,
  b) wypożyczania sprzętu golfowego,
  c) szkolenia i nauki gry w golfa,
  d) obsługi imprez golfowych organizowanych przez instytucje lub osoby prywatne,
  e) udostępniania miejsca na reklamę na terenie pola golfowego.
 2. O warunkach ewentualnej odpłatności decyduje Zarząd.

ROZDZIAŁ DRUGI
Członkowie Klubu. Prawa i Obowiązki.

§6

 1. Członkiem klubu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Członkiem Klubu może być także osoba prawna z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Młodzież w wieku 16-18 lat może należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Osoby prawne mogą być włącznie członkami wspierającymi Klub. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna mająca siedzibę za granicą.
 4. Osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego i niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą ubiegać się o członkostwo Klubu na zasadach określonych w § 8 ust. 2 Statutu. 5. Dzieci i młodzież poniżej 16-go roku życia – za zgodą swych przedstawicieli ustawowych – mogą być członkami Klubu, jednakże nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu oraz prawo głosowania na Walnych Zebraniach członków Klubu.

§7

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków założycieli,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

§8

 1. Członkami założycielami są osoby fizyczne, które złożyły deklarację w sprawie założenia Klubu, uchwaliły Statut i wybrały Komitet Założycielski, a także osoby, które przed zarejestrowaniem Klubu złożyły deklarację założycielską.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna , która:
  a) złożyła deklarację wyrażającą wolę należenia do Klubu,
  b) uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków Klubu.
 3. Członkiem wspierającym Klub może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Członkiem wspierającym może być również osoba fizyczna, o której mowa w § 6 ust. 4 Statutu. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu. Na walnym zebraniu członków Klubu przysługuje im tylko głos doradczy.
 4. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona dla rozwoju i działalności Klubu, której godność ta zostanie przyznana uchwałą Walnego Zebrania.
 5. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§9

 1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
  a) śmierci członka,
  b) zrzeczenia się członkostwa,
  c) skreślenie z listy członków z powodu nie uiszczenia rocznej składki członkowskiej w terminie do 31 stycznia danego roku,
  d) wykluczenie z powodu działania na szkodę Klubu lub rażącego naruszenia Statutu,
  c) rozwiązania Klubu.
 2. Decyzje w sprawie skreślenia z listy członków i wykluczenia z Klubu podejmuje Zarząd. Od decyzji tych przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

§10

 1. Członek założyciel i członek zwyczajny ma prawo do:
  a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu z ograniczeniami wynikającymi z postanowień § 6 ust. 2 Statutu,
  b) brania udziału w Walnym Zebraniu członków Klubu,
  c) uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Klubu, na których rozpatrywane są sprawy związane z jego członkostwem,
  d) korzystania z gry na polu golfowym i z innych urządzeń należących do Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd,
  e) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Klubu.
 2. Członek wspierający ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu członków Klubu z głosem doradczym oraz korzystania z uprawnień wymienionych w ust. 1 lit c)- e).

§11

 1. Członek założyciel i członek zwyczajny ma obowiązek:
  a) uiszczenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i w terminach ustalonych przez Zarząd,
  b) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu,
  c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Rodzaj i zakres obowiązków członków wspierających określa każdorazowo Zarząd Klubu indywidualnie dla każdego członka.

ROZDZIAŁ TRZECI
Władze Klubu.

§12

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu. 2. Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Klubu , co najmniej raz w ciągu roku. 3. Na podstawie uchwały własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Klubu, Zarząd zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie. 4. Dla ważności obrad Walnego Zebrania zwołanego w pierwszym terminie, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Klubu. W razie nie spełnienia tego wymogu, o ważności obrad Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie, decyduje Zarząd Klubu bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Klubu. 5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

§13

Walne Zebranie:

 1. uchwala programy działania Klubu,
 2. wybiera i odwołuje Zarząd Klubu,
 3. wybiera i odwołuje Komisję Rewizyjna,
 4. zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i bilanse z działalności gospodarczej Klubu oraz podejmuje uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
 5. podejmuje uchwały w sprawie utraty członkostwa Klubu w wyniku odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu,
 6. zatwierdza sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 7. podejmuje uchwały w sprawach zmiany Statutu oraz rozwiązania się Klubu,
 8. nadaje członkostwo honorowe Klubu,
 9. podejmuje uchwały w innych sprawach o podstawowym dla Klubu znaczeniu.

§14

 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Klubu
 2. Zarząd kieruje działalnością Klubu, podejmuje w tym celu decyzje zgodnie z założeniami ustalonymi w Statucie i zasadami prawidłowej gospodarki, a w szczególności:
  a) podejmuje czynności zmierzające do realizacji celów statutowych Klubu, na podstawie programu działania i innych uchwał Walnego Zebrania,
  b) rozpatruje deklaracje kandydatów na członków Klubu i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia do Klubu lub wydaje decyzje odmawiające przyjęcia,
  c) określa rodzaj i zakres obowiązków członków wspierających Klub,
  d) decyduje o skreśleniu z listy członków Klubu lub wykluczenia członków z Klubu,
  e) ustala wysokość i terminy uiszczania wpisowego oraz składek członkowskich,
  f) podejmuje decyzje w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej Klubu,
  g) zawiera i rozwiązuje umowy o prace z pracownikami Klubu,
  h) zwołuje Walne Zebranie członków Klubu.
 3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata
 4. Zarząd składa się z co najmniej pięciu członków, wybranych przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym. Na czele Zarządu stoi Prezes wyłoniony przez członków Zarządu.
 5. Raz w roku Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Klubu i przedstawia do zatwierdzenia bilansu z działalności gospodarczej.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa, a gdy Prezes Zarządu nie bierze udziału w posiedzeniu – głos jego Zastępcy.
 7. W razie zdekompletowania składu, Zarząd może dokooptować do swego grona nowych członków, nie więcej jednak niż dwóch w okresie kadencji.

§15

Do reprezentowania Klubu i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, jego Zastępcy oraz Skarbnika lub Sekretarza. Pełnomocników ustanawia Zarząd, określając zakres ich umocowania.

§16

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli i sprawuje nadzór nad zgodnością działania Zarządu Klubu z prawem i postanowieniami Statutu.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  a) bieżąca i okresowa kontrola działalności finansowej Zarządu,
  b) badanie bilansu z działalności gospodarczej Klubu,
  c) wnioskowanie o zwołanie przez Zarząd nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
  d) rozpatrywanie skarg i wniosków członków Klubu,
  e) wnioskowanie na Walnym Zebraniu członków Klubu o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. W razie zmniejszenia się składu osobowego Komisja może dokooptować do swego grona nowego członka , nie więcej jednak niż dwóch w okresie kadencji.
 4. Kadencja komisji rewizyjnej trwa cztery lata.
 5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący wyłoniony przez członków Komisji Uchwały Komisji podejmowane są większością głosów w pełnym składzie osobowym.
 6. Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu członków Klubu.
 7. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą :
  a) być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 8. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.)
 9. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Klubu,
  b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

ROZDZAŁ CZWARTY
Majątek Klubu.

§17

 1. Majątek Klubu powstaje
  a) ze składek członkowskich,
  b) z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  c) z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  d) z oprocentowania środków pieniężnych Klubu gromadzonych na rachunkach bankowych,
  e) z ofiarności publicznej,
  f) z innych wpływów i dochodów.
 2. Majątek Klubu jest zabezpieczony następującymi zakazami:
  a) zakazem udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) zakazem przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) zakazem wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  d) zakazem zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu , członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§18

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Klubu.
 3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Klub może tworzyć zakłady, spółki prawa handlowego oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 4. Klub prowadzi działalność, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie:
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i Rekreacyjnych
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

ROZDZIAŁ PIĄTY
Likwidacja Klubu. Zmiany Statutu.

§19

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Klubu.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu.
 3. Równocześnie z uchwałą o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określi cel, na który przeznaczony jest majątek Klubu.

§20

Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania członków Klubu, podjętej zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Klubu.

§21

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 1989 roku- Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr. 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz przepisy ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873 z późn. zm.)

§22

Statut został uchwalony przez członków założycieli Klubu w dniu 28 kwietnia 2006 roku w Gliwicach