STATUT
“GLIWICKIEGO KLUBU GOLFOWEGO” W GLIWICACH

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Postanowienia ogólne. Cele Klubu i ich realizacja.

§ 1
1.“GLIWICKI KLUB GOLFOWY” w Gliwicach, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.
2.Klub ma prawo używania nazwy w języku angielskim “GLIWICE GOLF AND COUNTRY CLUB”.
3.Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 4. kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
§ 2
1.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gliwice. Do właściwego zrealizowania swych celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Klub może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 3
Celem Klubu jest:
1.prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności upowszechnienie i propagowanie gry w golfa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
2.stworzenie infrastruktury społecznej i zaplecza technicznego dla sporu golfowego, łącznie z budową pawilonu klubowego,
3.budowa, utrzymanie i konserwacja pola golfowego,
4.tworzenie i zacieśnianie więzi towarzyskich pomiędzy członkami klubu i ich rodzinami na tle wspólnych zainteresowań golfem.
§ 4
1.Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia niektórych spraw związanych z realizacją swoich celów Klub może także zatrudnić pracowników.
2.Swoje cele Klub realizuje w szczególności poprzez: •prowadzenie działalności oświatowej w zakresie popularyzacji i propagowania gry w golfa,
•gromadzenia środków finansowych i rzeczowych na cele budowy pola golfowego, jego utrzymania i konserwacji oraz budowy pawilonu klubowego,
•udostępnienie pola golfowego, innych obiektów i urządzeń klubowych swoim członkom i ich rodzinom oraz osobom trzecim na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,
•udział członków we wszelkich przedsięwzięciach i pracach Klubu oraz w spotkaniach szkoleniowo–towarzyskich,
•inicjowanie i organizowanie kontaktów oraz podejmowanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń i popularyzacji gry w golfa.
§ 5
1.Klub prowadzi działalność w zakresie:
•udostępniania pola golfowego oraz infrastruktury,
•wypożyczania sprzętu golfowego,
•szkolenia i nauki gry w golfa,
•obsługi imprez golfowych organizowanych przez instytucje lub osoby prywatne,
•udostępniania miejsca na reklamę na terenie pola golfowego. 2.O warunkach ewentualnej odpłatności decyduje Zarząd.

ROZDZIAŁ DRUGI

Członkowie Klubu. Prawa i obowiązki.

§ 6
1.Członkiem klubu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Członkiem Klubu może być także osoba prawna z zastrzeżeniem ust. 3. 2.Młodzież w wieku 16 – 18 lat może należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3.Osoby prawne mogą być włącznie członkami wspierającymi Klub. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna mająca siedzibę za granicą.
4.Osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego i niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o członkostwo Klubu na zasadach określonych w § 8 ust. 2 Statutu.
5.Dzieci i młodzież poniżej 16 – go roku życia – za zgodą swych przedstawicieli ustawowych – mogą być członkami Klubu, jednakże nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu oraz prawo głosowania na Walnych Zebraniach członków Klubu.
§ 7
Członkowie Klubu dzielą się na:
1.członków założycieli,
2.członków zwyczajnych,
3.członków wspierających,
4.członków honorowych.
§ 8
1. Członkami założycielami są osoby fizyczne, które złożyły deklarację w sprawie założenia Klubu, uchwaliły Statut i wybrały Komitet Założycielski, a także osoby, które przed zarejestrowaniem Klubu złożyły deklarację założycielską.
2.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
•złożyła deklaracje wyrażającą wolę należenia do Klubu,
•uzyskała rekomendację, co najmniej dwóch członków Klubu. 3.Członkiem wspierającym Klub może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Członkiem wspierającym może być również osoba fizyczna, o której mowa w § 6 ust. 4 Statutu. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu. Na walnym zebraniu członków Klubu przysługuje im tylko głos doradczy. 4.Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona dla rozwoju i działalności Klubu, której godność ta zostanie przyznana uchwałą Walnego Zebrania.
5.Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 9
1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
•śmierci członka,
•zrzeczenia się członkostwa,
•skreślenia z listy członków z powodu nie uiszczenia rocznej składki członkowskiej w terminie do 30 kwietnia danego roku,
•wykluczenia z powodu działania na szkodę Klubu lub rażącego naruszenia Statutu,
•rozwiązania Klubu.
2.Decyzje w sprawie skreślenia z listy członków i wykluczenia z Klubu podejmuje Zarząd. Od decyzji tych przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. § 10 1.Członek założyciel i członek zwyczajny ma prawo do:
•korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu z ograniczeniami wynikającymi z postanowień § 6 ust. 2 Statutu,
•brania udziału w Walnym Zebraniu członków Klubu,
•uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Klubu, na których rozpatrywane są sprawy związane z jego członkostwem,
•korzystania z gry na polu golfowym i z innych urządzeń należących do Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd,
•zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Klubu. 2.Członek wspierający ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu członków Klubu z głosem doradczym oraz korzystania z uprawnień wymienionych w ust.1 lit. c) – e). § 11 1.Członek założyciel i członek zwyczajny ma obowiązek:
•uiszczenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i w terminach ustalonych przez Zarząd, •przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu,
•aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Klubu.
2.Rodzaj i zakres obowiązków członków wspierających określa każdorazowo Zarząd Klubu indywidualnie dla każdego członka.

ROZDZIAŁ TRZECI

Władze Klubu.

§ 12
1.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu. 2.Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Klubu, co najmniej raz w ciągu roku.
3.Na podstawie uchwały własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Klubu, Zarząd zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie.
4.Dla ważności obrad Walnego Zebrania zwołanego w pierwszym terminie, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Klubu. W razie nie spełnienia tego wymogu, o ważności obrad Walnego Zebrania, zwołanego w drugim terminie, decyduje Zarząd Klubu bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Klubu.
5.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
§ 13
Walne Zebranie:
1.uchwala programy działania Klubu,
2.wybiera i odwołuje Zarząd Klubu,
3.wybiera i odwołuje Komisję Rewizyjną,
4.zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i bilanse z działalności gospodarczej Klubu oraz podejmuje uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
5.podejmuje uchwały w sprawie utraty członkostwa Klubu w wyniku odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu,
6.zatwierdza sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
7.podejmuje uchwały w sprawach zmiany Statutu oraz rozwiązania się Klubu,
8.nadaje członkostwo honorowe Klubu,
9.podejmuje uchwały w innych sprawach o podstawowym dla Klubu znaczeniu.
§ 14
1.Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Klubu.
2.Zarząd kieruje działalnością Klubu, podejmuje w tym celu decyzje zgodnie z założeniami ustalonymi w Statucie i zasadami prawidłowej gospodarki, a w szczególności:
•podejmuje czynności zmierzające do realizacji celów statutowych Klubu, na podstawie programu działania i innych uchwał Walnego Zebrania, •rozpatruje deklaracje kandydatów na członków Klubu i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia do Klubu lub wydaje decyzje odmawiające przyjęcia,
•określa rodzaj i zakres obowiązków członków wspierających Klub, •decyduje o skreśleniu z listy członków Klubu lub wykluczenia członków z Klubu,
•ustala wysokość i terminy uiszczania wpisowego oraz składek członkowskich,
•podejmuje decyzje w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej Klubu,
•zawiera i rozwiązuje umowy o prace z pracownikami Klubu,
•zwołuje Walne Zebrania członków Klubu.
3.Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
4.Zarząd składa się z co najmniej pięciu członków, wybranych przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym. Na czele Zarządu stoi Prezes wyłoniony przez członków Zarządu.
5.Raz w roku Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu członków Klubu i przedstawia do zatwierdzenia bilans z działalności gospodarczej.
6.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa, a gdy Prezes Zarządu nie bierze udziału w posiedzeniu – głos jego Zastępcy.
7.W razie zdekompletowania składu, Zarząd może dokooptować do swego grona nowych członków, nie więcej jednak niż dwóch w okresie kadencji.
§ 15
Do reprezentowania Klubu i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, jego Zastępcy oraz Skarbnika lub Sekretarza. Pełnomocników ustanawia Zarząd, określając zakres ich umocowania.
§ 16
1.Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli i sprawuje nadzór nad zgodnością działania Zarządu Klubu z prawem i postanowieniami Statutu.
2.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
•bieżąca i okresowa kontrola działalności finansowej Zarządu,
•badanie bilansu z działalności gospodarczej Klubu,
•wnioskowanie o zwołanie przez Zarząd nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
•rozpatrywanie skarg i wniosków członków Klubu,
•wnioskowanie na Walnym Zebraniu członków Klubu o udzielenie absolutorium Zarządowi.
3.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. W razie zmniejszenia się składu osobowego Komisja może dokooptować do swego grona nowego członka, nie więcej jednak niż dwóch w okresie kadencji.
4.Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
5.Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący wyłoniony przez członków Komisji. Uchwały Komisji podejmowane są większością głosów w pełnym składzie osobowym.
6.Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu członków Klubu.
7.Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
•być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
•być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 8.Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, z późn. zm.). 9.Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
•żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Klubu,
•żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

ROZDZIAŁ CZWARTY

Majątek Klubu.

§ 17
1.Majątek Klubu powstaje:
•ze składek członkowskich,
•z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
•z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
•z oprocentowania środków pieniężnych Klubu gromadzonych na rachunkach bankowych,
•z ofiarności publicznej,
•z innych wpływów i dochodów.
2.Majątek Klubu jest zabezpieczony następującymi zakazami:
•zakazem udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
•zakazem przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, •zakazem wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
•zakazem zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 18
1.Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.Dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Klubu.
3.W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Klub może tworzyć zakłady, spółki prawa handlowego oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
4.Klub prowadzi działalność, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie:
•działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych – PKD 91.61.Z
•wypożyczanie sprzętu sportowego – PKD 71.40.Z
•działalność związana ze sportem pozostała – PKD 92.62.Z
•działalność związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 93.04 •działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 92.72
•działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 91.33.Z
•przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 55.52
•hotele – PKD 55.10.Z
•restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – PKD 55.30
•bary – PKD 55.40.

ROZDZIAŁ PIĄTY

Likwidacja Klubu. Zmiany Statutu.

§ 19
1.Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Klubu.
2.Likwidatorami są członkowie Zarządu.
3.Równocześnie z uchwałą o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określi cel, na który przeznaczony jest majątek Klubu. § 20 Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania członków Klubu, podjętej zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Klubu. § 21 W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz przepisy ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). § 22 Statut został uchwalony przez członków założycieli Klubu w dniu 28 kwietnia 2006 roku w Gliwicach.