Zarząd Gliwickiego Klubu Golfowego zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 roku (poniedziałek) o godz.17.45 w budynku driving range w Gliwicach przy ul. Kujawskiej 75
W przypadku braku kworum, drugi termin to 16 kwiecień 2024 godz. 18.00.

Poniżej proponowany program Zebrania:       
1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór prowadzącego  zebranie i protokolanta. 
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego (w tym bilansu) Klubu za rok 2023
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
6. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z wykonania obowiązków oraz sprawozdania finansowego (w tym bilansu) za rok 2023
7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarząd.
9. Dyskusja
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zamknięcie obrad.